Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2313097074 +30 6987045496 info@futurelab.edu.gr