Εκπαιδευτική Ρομποτική

 • Έναρξη τμημάτων
 • Σάββατο 05 Οκτωβρίου 2024

 • Ηλικίες
 • Για παιδιά 6 έως 16 ετών

 • Διάρκεια Μαθημάτων
 • 12 δίωρα μαθήματα

 • Κόστος Μαθημάτων
 • 260€

 • Εγγραφή
Μάθημα Εκπαιδευτική Ρομποτική
Μάθημα Εκπαιδευτική Ρομποτική
Μάθημα Εκπαιδευτική Ρομποτική
Μάθημα Εκπαιδευτική Ρομποτική


Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ξεκινά όταν ο Seymour Papert , δημιουργός της γλώσσας προγραμματισμού Logo, εξελίσσει τη θεωρία του Piaget σχετικά με τον Εποικοδομητισμό, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές αποκτούν  τη νέα γνώση όταν κατασκευάζουν αντικείμενα που έχουν προσωπικό νόημα γι’ αυτούς.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ακολουθεί το μοντέλο εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic), καθώς καλύπτει τομείς από τις επιστήμες της φυσικής, των υπολογιστών και της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών, αλλά και της αρχιτεκτονικής (STEAM).

Σήμερα, η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί έναν καινοτόμο τομέα μάθησης, στον οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν τις θετικές επιστήμες μέσα από το παιχνίδι και τον πειραματισμό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι προσπάθειες εισαγωγής της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο για τη συμπερίληψη μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Η Ακαδημία Ρομποτικής της Future Lab αποδεικνύει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά πρότυπα της εκπαιδευτικής κοινότητας και προσφέρει μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής  για να μετατρέψει τους μαθητές της σε μελλοντικά ανεξάρτητα σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες του 21ου αιώνα.

Παιδαγωγικοί στόχοι και οφέλη

Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών εκπαιδευτικής ρομποτικής της Ακαδημίας Ρομποτικής της Future Lab προτρέπει τους μαθητές της στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως:

 • Να πετύχουν τη μάθηση μέσα από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα
 • Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη
 • Να παράγουν πρωτότυπες ιδέες και λύσεις, να καινοτομούν
 • Να επιλύουν πραγματικά προβλήματα με επιστημονικό τρόπο (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • Να κατακτήσουν γνώσεις και ικανότητες σε θέματα Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Μηχανικής, Τεχνολογίας, αλλά και Τέχνης
 • Να αναπτύξουν κατασκευαστικές δεξιότητες και δεξιότητες προγραμματισμού
 • Να αποκτήσουν μεταγνώση, δηλαδή επίγνωση του τρόπου λειτουργίας της σκέψης και των τρόπων με τους οποίους κατακτούμε τη γνώση
 • Να συνεργάζονται  και να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς
 • Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους

 

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες είναι παιδαγωγικά σχεδιασμένες και εναρμονισμένες με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και συμβαδίζουν με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών, ενώ παράλληλα στοχεύουν στη σχολική βελτίωση του μαθητή.

Οι δραστηριότητες υλοποιούνται με τα εκπαιδευτικά πακέτα: 1) Lego Education WeDo για παιδιά 6-8 ετών και 2) Lego Mindstorms EV3 για παιδιά 6-16 ετών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα παιδιά δουλεύουν σε μικρές ομάδες και κατασκευάζουν ένα ρομπότ χρησιμοποιώντας επεξεργαστή (μυαλό), κινητήρες, αισθητήρες και δομικά υλικά. Στη συνέχεια, προγραμματίζουν την κατασκευή τους (ρομπότ) σε ειδικά διαμορφωμένη γλώσσα προγραμματισμού για μαθητές, ώστε να επιτελεί μία λειτουργία.

 

Μεθοδολογία μαθημάτων

Το μεθοδολογικό μοντέλο που εφαρμόζεται αποτελείται από τα εξής στάδια:

 1. Ενεργοποίηση: Στο στάδιο αυτό γίνεται η εισαγωγή του θέματος που θα μελετήσουν οι μαθητές, το οποίο αναλύεται και εμπλουτίζεται με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα στάδιο στο οποίο αναζητούνται και αξιοποιούνται οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών.
 2. Διερεύνηση: Στο στάδιο αυτό οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τη γνώση και την εμπειρία τους για να δώσουν απάντηση στο πρόβλημα μέσα από στρατηγικές καταιγισμού ιδεών, εννοιολογικών χαρτών, διαλογικής συζήτησης με τη χρήση των εργαλείων της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
 3. Κατασκευή-Προγραμματισμός: Στο στάδιο αυτό επιχειρείται η κατάκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων με τα εργαλεία της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με τελικό προϊόν ένα ρομποτικό τεχνούργημα που παρουσιάζει ελεγχόμενες συμπεριφορές.
 4. Συλλογιστική ανάδραση: Στο στάδιο αυτό επιχειρείται η κριτική ανάλυση των δρώμενων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και των διαμορφωτικών αλλαγών που ενδείκνυται. Η πρακτική αυτή τροφοδοτεί στη συνέχεια το στοχασμό και την παραπέρα δράση της ομάδας.
 5. Παρουσίαση έρευνας δράσης: Κάθε ομάδα παρουσιάζει το τελικό έργο της και περιγράφει τον τρόπο που συνεργάστηκε για να το φέρει εις πέρας.

 

Διάρκεια μαθημάτων

Πραγματοποιούνται 12 μαθήματα συνολικής διάρκειας 24 ωρών, δηλαδή ένα δίωρο μάθημα την εβδομάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.